Vārdnīca

Šī ir BALTA Drošības akadēmijas skaidrojošā vārdnīca.

Mēs zinām, ka speciālisti mēdz aizrauties ar nozarei raksturīgiem terminiem, tāpēc ceram, ka šis būs labs palīgs tajos orientēties.

ĪPAŠUMA DROŠĪBA – termini, kas saistīti ar mājokli un tā uzturēšanu kārtībā

 • Apkures sistēma – centrālā apkure, gāzes apkure, granulu apkures katls, malkas apkure, gaiss-zeme siltumsūknis. Apkures sistēmu veido visa veida kurtuves, krāsniņas, kamīni, apkures katli, caurules un dažādi dūmvadi.

 • Apkures katls – gāzes apkures katls, granulu apkures katls, malkas apkures katls, siltumsūknis, elektriskais apkures katls.

 • Cietais kurināmais - malka, kūdra, briketes, granulas

 • Degtspējīgs (degtspējīgas vielas) - organiskas vai citas ķīmiskas vielas, kas spēj viegli oksidēties. Ja šīs vielas ir vienkopus lielā daudzumā, tad var rasties nekontrolējama uguns izplatīšanās jeb ugunsgrēks.

 • Dūmu detektori - bezvadu dūmu detektori ir autonomas ar baterijām darbināmas ierīces, kas brīdinās par gaidāmo nelaimi un ļaus to novērst. Tās ir aprīkotas ar fotoelektronisku dūmu atpazīšanas ietaisi, kas, fiksējot konkrētu dūmu koncentrāciju telpā, sāk signalizēt. Skaņa ir tik spalga, ka var atmodināt arī cieši aizmigušu cilvēku.

 • Dūmvads - arī dūmenis, skurstenis, dūmeja un dūmcaurule ir visbiežāk vertikāla caurule dūmgāzu izvadīšanai atmosfērā.

 • Elektroiekārta - jebkura iekārta elektroenerģijas ražošanai, pārvadei, pārveidei, sadalei vai patēriņam.

 • Elektroietaise - elektroiekārtu un konstrukciju kopums, kas atrodas vienā vietā un paredzēts kopīgu funkciju veikšanai.

 • Elektroinstalācija - elektrosistēmas zemsprieguma daļa, kas pārvada un sadala elektroenerģiju lietotāja elektroietaisēs no elektroietaišu piederības robežas līdz elektroierīcei.

 • Elektroinstalācijas izolācijas pretestības mērījumi – pārbaudi jāveic reizi 10 gados un to veic sertificēts speciālists. Mērķis ir pārbaudīt, kā pastiprinātas slodzes apstākļos “uzvedas” elektroinstalācijas. Mērījumi ļauj precīzi noteikt elektrisko vadu, kabeļu un elektriskā aprīkojuma izolācijas tehnisko stāvokli un izvērtēt aizsardzību pret īssavienojumu.

 • Elektrotrauma - elektriskās strāvas (zibens, tehniskās strāvas) radīts organisma bojājums.

 • Elektrotīkls – slēgta sistēma, kurā cirkulē noteikts strāvas spriegums

 • Strāvas noplūdes automātslēdzis – tā galvenais uzdevums ir identificēt elektrības noplūdes tīklā un laicīgi atslēgt elektroenerģijas padevi konkrētajā atzarā, novēršot iespējamos bojājumus vai elektrotraumas. Tas atrodas elektrības sadales kārbā.

 • Ugunsbīstami darbi - darbi, kuros izmanto atklātu liesmu vai kuros rodas dzirksteles, kā arī citi darbi, kas var izraisīt aizdegšanos.

 • Ugunsdroša atdale - konstruktīva normatīvos noteikto minimālo izmēru izbūve no degtnespējīga materiāla, kas atdala dūmvada vai apkures ierīces iekšējo plakni no degtspējīgas ēkas konstrukcijas.

 • Ugunsdzēsības aparāts - vienkāršs un efektīvs līdzeklis, kas ļauj nodzēst ugunsgrēku vai aizdegšanos to sākuma stadijā, kas savukārt ir pats svarīgākais faktors materiālo un cilvēkresursu zaudējumu samazināšanai. Tirgū ir pieejami dažādu veidu  ugunsdzēsības aparāti. Tiem ir atšķirīgs pildījums, kā arī dažādi paredzētās lietošanas mērķi. Pirms ugunsdzēsības aparāta iegādes ir skaidri jāapzinās, kādam nolūkam tas ir paredzēts (automašīnā, mājām, biroja telpām u.tml.) un attiecīgi jāizvēlas piemērotākais veids.

APDROŠINĀTIE RISKI  - kādās situācijās apdrošināšana var palīdzēt

 • Dabas stihisko postu riski – vējš, vētra, plūdi, krusa, zemestrīce, nepārtraukta snigšana. Vētras laikā tiek bojāts jūsu īpašums, piemēram batuts no maiņa pagalma tiek iemests jūsu mājas logos, Krusas graudi izsit caurumus nojumes jumtā, sniega svara rezultātā tiek bojāts ēkas jumts.

 • Bojājumi mantai un ēkai, kas radušies zibens izraisīta pārsprieguma rezultātā - Zibens radīta pārsprieguma rezultātā sabojājas televizors, apkures katls

 • Īrnieki - Likumīgs īrnieks izsitis sienā caurumu, nolauzis izlietni. Tāpat tiks atlīdzināti negūtie īres ienākumi  laikā, kamēr īpašumu atjauno, ja apdrošināšanas riska iestāšanās rezultātā īpašums nebūs apdzīvojams un īrnieks tajā nevarēs turpināt dzīvot.

 • Šķidruma vai tvaika noplūde – cauruļvadu, to ierīču un aprīkojuma avārija, kas ir pēkšņa un neparedzēta. Plīsis stāvvads, kā rezultātā tiek appludināts dzīvoklis. Kaimiņi no augšas appludina dzīvokli.

 • Trešo personu ļaunprātīga rīcība – zādzība ar ielaušanos, laupīšana, ļaunprātīgi bojājumi.

 • Uguns risks – ugunsgrēks, eksplozija, zibens spēriens. Izceļas ugunsgrēks pašu īpašumā, piemēram no dūmvada, vai deg kaimiņa īpašums un jūsu īpašums tiek saliets veicot dzēšanas darbus vai piedūmo, sprādziena rezultātā blakus dzīvoklī, jūsu dzīvokli nav atļauts ekspluatēt.

Šis ir tikai informatīvs materiāls. Slēdzot apdrošināšanas līgumu, saistošie ir attiecīgā apdrošināšanas līguma noteikumi.

CITI APDROŠINĀŠANAS TERMINI

 • Apdrošinātais – apdrošināšanas polisē norādītā persona, kurai pieder īpašuma tiesības uz apdrošināšanas objektu, kuras labā ir noslēgts apdrošināšanas līgums un kurai ir apdrošināmā interese

 • Apdrošinājuma summa – naudas summa, par kādu ir apdrošināts apdrošināšanas objekts

 • Atlīdzināmiezaudējumi – atbilstoši šiem noteikumiem aprēķinātie zaudējumi, kas ir notikušā apdrošināšanas gadījuma tiešs rezultāts, pirms pašriska atskaitīšanas

 • Apdrošinātais risks – no apdrošinātā gribas neatkarīgs pēkšņs un neparedzēts notikums, kura iestāšanās iespējama nākotnē.

 • Pašrisks – apdrošināšanas polisē un apdrošināšanas noteikumos norādītā, naudas izteiksmē vai procentos izteiktā apdrošinājuma summas vai nodarīto zaudējumu daļa, ko atskaita no atlīdzināmiem zaudējumiem, aprēķinot apdrošināšanas atlīdzību par katru apdrošināšanas gadījumu. Ja vienlaikus viena apdrošināšanas gadījuma rezultātā iestājas apdrošināšanas gadījums nekustamā īpašuma un civiltiesiskās apdrošināšanas apdrošināšanā, tad tiek piemērots viens, lielākais polisē norādītais pašrisks.

 • Prēmija – apdrošināšanas polises kopējā cena

 • Segums – apdrošināšanas polisē ietvertie apdrošinātie riski.


 

Klientu apkalpošanas vietas un sadarbības autoservisi

Nepieciešama palīdzība vai atbilde uz jautājumu?Mūsu speciālisti palīdzēs un sniegs atbildi pēc iespējas ātrāk - ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā. Informācija par citiem saziņas veidiem un atsauksmju apstrādi atrodama šeit.

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 10 MB.
Atļautie datņu veidi: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt xls xlsx ods zip csv htm edoc.

Nepieciešama palīdzība vai atbilde uz jautājumu?Mūsu speciālisti palīdzēs un sniegs atbildi pēc iespējas ātrāk - ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā. Informācija par citiem saziņas veidiem un atsauksmju apstrādi atrodama šeit.

 • Karte Saraksts

  Sazinies ar mums izmantojot WhatsApp, darba dienās no 8:00 – 18:00.

  Spied šeit vai pievieno tālruņa numuru +371 275 222 75 saviem kontaktiem.

  Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus aicinām sazināties ar BALTA komunikācijas vadītāju:

  Līna Lisnere
  E-pasts: lina.lisnere@balta.lv