Par mums

AAS BALTA personas datu apstrādes paziņojums klientiem

1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir AAS BALTA, reģistrācijas numurs: 40003049409, juridiskā adrese: Raunas iela 10, Rīga, Latvija, LV-1039.

Vairāk informācijas par mums atradīsiet mūsu mājaslapā balta.lv.

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūs varat ar mums sazināties, rakstot uz elektroniskā pasta adresi manidati@balta.lv.

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Mēs pieņemam, ka, pirms mūsu tīmekļa vietnes vai mobilās lietotnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esat izlasījis šo mūsu paziņojumu un akceptējis tā noteikumus.

Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, loterijas noteikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildu informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu datu apstrādi.

Papildus šiem noteikumiem Jūs varat iepazīties ar interneta vietnes lietošanas noteikumiem ŠEIT.

4. Kādēļ mums ir nepieciešami Jūsu dati

Galvenokārt mēs Jūsu personas datus ievācam, lai izpildītu uzņemtās līgumsaistības un mums saistošos juridiskos pienākumus, kā arī īstenotu savas leģitīmās intereses. Šajos gadījumos mums noteiktu personas datu iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to iesniegšana var palīdzēt uzlabot pakalpojumu vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, veicot datu ievākšanu, mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

5. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai saskaņā ar iepriekš definētiem nolūkiem, tostarp:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

Šajā nolūkā mums ir nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt apdrošināšanas piedāvājumu un līgumu sagatavošanu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītos jautājumos (tostarp rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu atgūšanu.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums ir nepieciešami:

a. vismaz šie personas dati apdrošināšanas līguma sagatavošanai un saziņas uzturēšanai ar klientu, piemēram, apdrošinājuma ņēmēju, apdrošināto un labuma guvēju identificējoši dati, kā arī saziņas kanālu dati (e-pasts, tālruņa numurs, adrese);
b. dati apdrošināmā objekta identificēšanai (piemēram, dati par apdrošināto transportlīdzekli, īpašumu) un apdrošinātā riska, tostarp krāpšanas riska, novērtēšanai; ievācamo datu apjoms var būt atšķirīgs atkarībā no piedāvātā apdrošināšanas pakalpojuma;
c. dati kredītspējas vērtēšanai un kredītriska pārvaldībai;
d. ar nodarbinātību saistīti dati;
e. dati par radniecību.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • līguma noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 • juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts);
 • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), piemēram, Jūsu kā klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšanai, saziņas ar Jums nodrošināšanai.

b) Normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpildei vai citu normatīvajos aktos noteikto prasību izpildei

Šajā nolūkā mums ir nepieciešams izpildīt gan apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, gan grāmatvedību regulējošo normatīvo aktu prasības, kā arī Arhīva likumā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

Šim nolūkam mums ir nepieciešams apstrādāt šos personas datus: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, informāciju par apdrošināmo objektu un citus datus pēc nepieciešamības.

Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo nolūku sasniegšanai ir:

 • juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts).

c) Informācijas par mūsu jaunumiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem nodrošināšanai

Balstoties uz Jūsu sniegto piekrišanu un Jūsu norādīto informācijas saņemšanas vai saziņas veidu, mēs varam Jums sniegt informāciju par:

 • pakalpojumiem un mūsu darbību;
 • izdevīgiem piedāvājumiem;
 • atlaidēm, bonusiem, akcijām, loterijām vai dāvanām;
 • iespējām piedalīties dažādos konkursos vai pasākumos;
 • kā arī nosūtīt apsveikumus svētkos.

Šim nolūkam mums ir nepieciešami vismaz šie personas dati: klienta vārds, uzvārds, pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts);
 • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai.

Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt sniegto piekrišanu, un mēs turpmāk Jūsu personas datus šim nolūkam vairs neapstrādāsim.

Piekrišanu var atsaukt pašapkalpošanās portālā Mana apdrošināšana, zvanot uz mūsu kontaktu centru 67522275 vai klātienē mūsu klientu apkalpošanas centrā, taču piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kas veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

d) Drošībai, mantisko interešu apdraudējuma novēršanai un citu būtisku mūsu vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai

Šajā nolūkā mums ir nepieciešams veikt mūsu teritorijas, ēku un citu īpašumu videonovērošanu, veikt tālruņa sarunu ierakstīšanu, izmantot personas datu apstrādātājus dažādu funkciju nodrošināšanai, ja nepieciešams, izpaust informāciju tiesām un citām valsts iestādēm, apmainīties ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, izmantot normatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam mums ir nepieciešams apstrādāt vismaz šos personas datus: klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārdu, uzvārdu, personas kodu, datus par apdrošināto objektu, personas izskatu (attēls) un citus datus pēc nepieciešamības.

Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo nolūku sasniegšanai ir:
- pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), piemēram, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas nolūkos.

e) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

Šajā nolūkā mums ir nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūras uzturēšanu un pilnveidošanu, izmantot tehniskos un organizatoriskos risinājumus, kas var izmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, izmantojot sīkdatnes), lai nodrošinātu pienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

Galvenais izmantojamais juridiskais pamats šo nolūku sasniegšanai ir:
- pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

f) Darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai

Šajā nolūkā mēs:

 • ievācam CV no kandidātiem,
 • mēs sazināmies ar kandidātu un kandidātu norādītiem atsauksmju sniedzējiem, lai ievāktu atsauksmes,
 • ar kandidāta piekrišanu saglabājam CV nākotnes vakancēm,
 • saglabājam atlases laikā gūtos datus, lai spētu aizstāvēt savas intereses tiesvedībā, atbildētu
 • uz pretenzijām vai ierosinātām lietām.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: kandidāta vārds, uzvārds, kontaktinformācija (e-pats, tālruņa nr.), kandidāta izglītība un iepriekšēja darba pieredze, personas, kuras var sniegt atsauksmes un to kontaktinformācija, atsauksmes par kandidātu, kā arī cita informācija, kas varētu būt būtiska attiecīga amata izpildei un atbilstošākā kandidāta noskaidrošanai.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b apakšpunkts) attiecībā uz CV iesniegšanas faktu un CV saglabāšanu nākotnes vakancēm;
 • līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunkts) attiecībā uz to kandidātu datu apstrādi, par kuriem ir pieņemts lēmums noslēgt darba līgumu;
 • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta c) apakšpunkts) atsevišķos gadījumos uz atsevišķiem datu veidiem, ja normatīvie akti nosaka obligātās prasības konkrētam amatam;
 • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta f)apakšpunkts) attiecībā uz pierādījumu nodrošināšanu, iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī attiecībā uz minimāli pieprasāmās informācijas apjomu.

g) Darba līguma noslēgšanai un darba līguma izpildei

Šī nolūka ietvaros mēs:

 • ievācam informāciju, kuru nepieciešams iekļaut darba līgumā un tā pielikumos,
 • veiksim Jūsu identifikāciju,
 • pārbaudīsim Jūsu kvalifikāciju apliecinošus dokumentus,
 • noformēsim darba līgumu,
 • izgatavosim Jums darba vajadzībām elektroniskā pasta adresi,
 • piešķirsim lietotāja vārdu, lai varētu piekļūt attiecīgām informācijas sistēmām,
 • uzskaitīsim Jūsu darba laiku un veiktos darbus,
 • novērtēsim Jūsu darba sniegumu,
 • atsevišķos gadījumos, ja tas nepieciešams darba pienākumu veikšanai, datus par Jūsu amatu un kontaktinformāciju nodosim sadarbības partneriem un klientiem, kā arī citiem darbiniekiem, 
 • veiksim Jūsu darba samaksas aprēķinu un izmaksu uz Jūsu norādīto norēķinu kontu,
 • nosūtīsim Jūs uz veselības stāvokļa pārbaudi,
 • ievāksim citu informāciju, kas nepieciešama Jūsu nodarbināšanai.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: darbinieka vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzīvesvietas adrese, tālruņa numurs, darba attiecību sākuma datums, darba vieta, darbinieka izglītības dati, darbinieka kvalifikāciju dati, veicamo darba pienākumu apraksts, amats, darba kontaktinformācija, darba samaksas apmērs, darba pienākumu izpildi apliecinoši dati, darbinieka novērtējumi, darbinieka veselības stāvokļa dati. Lai nodrošinātu precīzu atalgojuma aprēķināšanu apdrošināšanas pakalpojumu pārdošanas darbiniekiem, mums būs nepieciešams noteikt pārdošanas plānus un mērīt sasniegtos pārdošanas rezultātus, pārdošanas plāna izpildes apjomu, analizēt Rezultātu karšu rādītājus, izaugsmes rādītājus un kampaņās sasniegto rezultātu rādītājus, kā arī veikt telefona sarunu ierakstu analīzi.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • līguma ar datu subjektu noslēgšana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta b) apakšpunkts);
 • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta c) apakšpunkts) attiecībā uz darba līgumā atspoguļojamo informāciju un nepieciešamām kvalifikācijas prasībām;
 • pārziņa pienākumu izpilde un tiesību realizācija nodarbinātības jomā (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9.panta 1. punkta b) apakšpunkts) attiecībā uz īpašu kategoriju datu (veselības dati, piederība arodbiedrībai) apstrādi.

6. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no šiem veidiem:

 1. no Jums savstarpēja līguma slēgšanas procesā;
 2. ja līgums tiek slēgts ar trešo personu, kas norāda Jūs kā apdrošināto personu, labuma guvēju vai kontaktpersonu;
 3. no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-vēstules, zvanīsiet mums;
 4. no Jums, ja Jūs piesakāt apdrošināšanas atlīdzību;
 5. no Jums, kad veicat autorizāciju mūsu tīmekļa vietnēs;
 6. no Jums, kad kļūstat par BALTA mobilās lietotnes lietotāju;
 7. mūsu tīmekļa vietnē, izmantojot sīkdatnes (cookies);
 8. atsevišķos gadījumos no trešajām personām (piemēram, to datubāzēm) savstarpēja līguma slēgšanas procesā;
 9. vai citā veidā, ievērojot personas datu apstrādes tiesiskos pamatus.

7. Kas var piekļūt Jūsu personas datiem

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kam nav attiecīga tiesiskā pamata apstrādāt Jūsu personas datus. Taču Jūs pats uzņematies atbildību par sekām, ja ļaujat trešajām personām piekļūt savai mobilai iekārtai un tajā saglabātajiem personas datiem BALTA mobilajā lietotnē.

Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības var piekļūt:

 1. mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam tas ir nepieciešams darba pienākumu izpildei;
 2. apdrošināšanas starpnieki (aģenti, brokeri), ar kuru starpniecību noslēgti apdrošināšanas līgumi;
 3. personas datu apstrādātāji atbilstīgi to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā apjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datubāzes izstrādātājs / tehniskais uzturētājs, citas personas, kas ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanu;
 4. valsts un pašvaldību iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos, piemēram, tiesībaizsardzības iestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;
 5. trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstīgs juridiskais pamats, piemēram, sadarbības partneri (autoservisi vai eksperti) un ārstniecības iestādes, kā arī personas apdrošināšanas atlīdzības gadījumā tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, maksātnespējas administratori un citas trešās personas.

8. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēs izvēlamies

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamies personas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes un drošas apstrādes prasības.

Mēs sadarbojamies ar šo kategoriju personas datu apstrādātājiem:

 1. sadarbības partneri, kas sniedz palīdzību mūsu klientiem;
 2. IT infrastruktūras izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;
 3. apdrošināšanas starpniecībā iesaistītās personas (aģenti u.c.);
 4. ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;
 5. citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu.

9. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama attiecīgajiem personas datu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām.
Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā piemērojamo normatīvo aktu prasības, līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piemēram, piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmās intereses. Ja Jūsu personas dati noteiktiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vai anonimizēsim.

Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas nosacījumus:

 • līgumsaistību izpildei nepieciešamos personas datus mēs glabāsim, līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi;
 • personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā piecus gadus;
 • datus, lai pierādītu savu saistību izpildi, mēs glabāsim, ņemot vērā prasības noilguma termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajiem prasījumu noilgumu termiņiem — Apdrošināšanas līguma likumā noteiktos trīs gadus, Civillikumā noteiktos 10 gadus, Komerclikumā noteiktos trīs gadus un ievērojot citus normatīvajos aktos noteiktos termiņus.

10. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētā lēmumu pieņemšanā

Lai nodrošinātu ērtu un efektīvu apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu, mēs Jūsu datus varam izmantot automatizētā lēmumu pieņemšanā, piemēram, veicot apdrošināšanas prēmijas aprēķinu, atlīdzību lietas izskatīšanu un risku identificēšanu. Piemēram, mūsu informācijas sistēma, veicot apdrošināšanas prēmijas aprēķināšanu sauszemes transportlīdzekļu (KASKO) apdrošināšanā, automatizēti analizē transportlīdzekļa īpašnieka vai turētāja adresi (reģionu), transportlīdzekļa jaunākā lietotāja vecumu, apdrošināšanas atlīdzību vēsturi, kā arī citus aspektus. Jūs nevarat atteikties no šāda veida automatizētas personas datu apstrādes (profilēšanas), taču Jūs varat lūgt, lai mēs pārskatām pieņemto lēmumu. Šādā gadījumā mēs nodrošināsim mūsu darbinieka piesaisti lēmuma izvērtēšanas procesā, balstoties uz Jūsu iesniegtās informācijas analīzi.

11. Kādas ir Jūsu, datu subjekta, tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi

Personas datu atjaunošana
Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums sniedzis, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, tālruņa numura vai e-pasta adreses maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos
Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgajā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā, kā arī Jums ir tiesības atsaukt Jūsu sniegto piekrišanu personas datu apstrādei.

Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, ja saņemsim Jūsu pieprasījumu, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos (parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, lai sagatavotu atbildi) un, ja būs iespējams, attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus.

Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošajiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas datu subjekta tiesības kādā no šiem veidiem:

 1. iesniedzot iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā;
 2. nosūtot iesniegumu mums pa pastu;
 3. nosūtot attiecīgu iesniegumu uz e-pastu manidati@balta.lv , ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu, mēs izvērtēsim tā saturu un iespēju Jūs identificēt un atkarībā no situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

12. Informācija par sīkdatņu izmantošanu

Plašāka informācija ir pieejama mūsu Sīkdatņu politikā.

13. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm

Mēs nodrošinām Jūsu personas datu glabāšanu ES un EEZ teritorijā, tomēr atsevišķos gadījumos Jūsu personas dati atsevišķu pakalpojumu nodrošināšanai var tikt nodoti apstrādei ārpus ES un EEZ teritorijas. Jebkura šāda personas datu nodošana tiek veikta, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasības.
Nosūtot Jūsu personas datus ārpus ES un EEZ, mēs ievērojam vismaz vienu no šiem nosacījumiem:

 • nosūtīšanu veicam uz valsti, kuru Eiropas Komisija ir atzinusi par valsti, kas nodrošina pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni;
 • personas datus nosūtam uz valsti vai starptautisku organizāciju, kas nodrošina atbilstīgas garantijas starp publiskām valsts iestādēm vai struktūrām;
 • ir saņemta Jūsu piekrišana personas datu nosūtīšanai;
 • personas datu nosūtīšana ir nepieciešama, lai izpildītu starp „BALTA” un Jums noslēgto līgumu;
 • personas datu nosūtīšana ir nepieciešama līguma noslēgšanai starp „BALTA” un citu fizisku vai juridisku personu Jūsu interesēs vai līguma izpildei;
 • personas datu nosūtīšana ir vajadzīga, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības (piemēram, tiesvedības nolūkam).

14. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.

Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un mēs joprojām pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistīto informāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājaslapā.

15. Personas datu apstrādes paziņojumu pārskatīšana

Mēs regulāri pārskatām un atjaunojam personas datu apstrādes paziņojumu klientiem.
Pēdējā pārskatīšana: 07.05.2024Sazinies ar mums

Klientu apkalpošanas vietas un sadarbības autoservisi

Nepieciešama palīdzība vai atbilde uz jautājumu? Mūsu speciālisti palīdzēs un sniegs atbildi pēc iespējas ātrāk. Informācija par citiem saziņas veidiem un atsauksmju apstrādi atrodama šeit.

Datnes izmērs nedrīkst pārsniegt 10 MB.
Atļautie datņu veidi: gif jpg jpeg png txt rtf html pdf doc docx odt xls xlsx ods zip csv htm edoc.

Uz atsauksmi atbildēsim pēc iespējas ātrāk, bet ne ilgāk kā 20 dienu laikā. Informācija par citiem saziņas veidiem un atsauksmju apstrādi atrodama šeit.

 • Karte Saraksts

  Sazinies ar mums izmantojot WhatsApp, darba dienās no 8:00 – 18:00.

  Spied šeit vai pievieno tālruņa numuru +371 275 222 75 saviem kontaktiem.

  Palīdzība uz ceļa

  Sniegsim atbalstu, ja Jūsu auto nepieciešama tehniskā palīdzība uz ceļa vai evakuācija.
  Ja noticis negadījums, izsauciet palīdzību uz ceļa spiežot šeit. Palīdzību uz ceļa vēl joprojām varēsiet pieteikt arī zvanot 675 333 75.

  Palīdzība mājās

  Sniegsim atbalstu avārijas situācijās! Izsauc “Palīdzību mājās”, lai saņemtu sertificētu meistaru palīdzību.
  Ja noticis negadījums, izsauciet palīdzību zvanot 675 333 75.

  Ceļotājiem ārzemēs

  Sniegsim atbalstu, ja nepieciešama medicīniskās palīdzības vai repatriācijas organizēšana ceļojuma laikā.
  Ja noticis negadījums, izsauciet palīdzību zvanot 675 001 74.