Sadarbība ar piegādātājiem

Iepirkumu principi

BALTA apņemšanās ir ievērot godīgas un ilgtspējīgas iepirkumu politikas īstenošanu ar mērķi
nepieļaut situāciju, ka, veicot iepirkumus, tīši vai netīši tiktu radīta vai veicināta negatīva prakse.
Tāpēc skaidri definējam uzņēmuma vajadzības un piedāvājumu vērtēšanā izmantojam objektīvu
kritēriju kopumu. Mēs nodrošinām vienlīdzīgu attieksmi pret visiem iepirkuma dalībniekiem,
un jebkāds pretendenta mēģinājums ietekmēt lēmumu par iepirkuma rezultātiem
tiek uzskatīts par pamatu piedāvājuma noraidīšanai.

BALTA apņemšanos iepirkumu jomā raksturo šādi pamatprincipi:

 • Ilgtspējīga attīstība – veicot iepirkumus, tiek vērtēta ietekme uz attīstību, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.
 • Pārskatāmi un skaidri procesi - tiek īstenota skaidra un vienota pieeja preču un pakalpojumu iepirkumu kārtībai, kā arī ir noteikti procesā iesaistīto struktūrvienību un darbinieku pienākumi un atbildības, lai nodrošinātu resursu drošu un efektīvu pārvaldību, līdzekļu optimālu izmantošanu, interešu ievērošanu, risku samazināšanu un konkurenci piegādātāju izvēlē.
 • Videi draudzīga uzņēmējdarbība - mēs atbalstām un veicinām zaļā iepirkuma pamatprincipu iekļaušanu iepirkumu procedūrās.
 • Cilvēktiesību aizsardzība - pieņemot lēmumus par iepirkumu veikšanu, papildus komerciāliem apsvērumiem tiek ņemti vērā arī cilvēktiesību aspekti.

Atbildīga piegādātāju pārvaldība

Mēs apzināmies savu ietekmi uz iepirkumu tirgu un uzņemamies atbildību par augstāko uzņēmējdarbības standartu veicināšanu savā darba vidē.

Ilgtspēja ir svarīga BALTA biznesa stratēģijas sastāvdaļa. Mēs sagaidām, ka mūsu piegādātāji ievēros vides, sociālos un pārvaldības standartus un principus, kurus mēs piemērojam savai uzņēmējdarbības praksei.

Rūpējoties par uzņēmējdarbības attiecību kvalitāti, labākās tirgus prakses veicināšanu un pozitīvu ietekmi uz sabiedrību un dabu, esam izstrādājuši BALTA piegādātāju kodeksu. Tas ir principu kopums BALTA un visiem mūsu piegādātājiem. Biznesa prakse saskaņā ar šo Kodeksu un tā vērtību veicināšana ir svarīgs kritērijs mūsu potenciālo piegādātāju klasifikācijā un novērtēšanā. Mūsu mērķis ir sadarboties ar piegādātājiem, kuri atbalsta šajā Kodeksā noteiktos principus un ievēro tos arī savā darbībā.

Ar šādas pieejas palīdzību mēs veidojam ilgtermiņa attiecības ar mūsu piegādātājiem un uzlabojam to ilgtspējas rādītājus. Ja potenciālais piegādātājs šobrīd nav izvirzījis ilgtspējas jautājumus savā dienas kārtībā un nesasniedz Kodeksā izvirzītos kritērijus, esam gatavi atbalstīt viņu un dot laiku, lai izstrādātu un ieviestu redzējumu par to, kā veicināt ilgtspējīgu un atbildīgu biznesa praksi.

Lai iegūtu neatkarīgu skatījumu uz sava uzņēmuma ilgtspējas sniegumu un idejas uzlabojumiem, aicinām izmantot arī Atbildīga biznesa novērtējumu.


Pretkorupcijas programma

BALTA kā apzinīgs finanšu tirgus dalībnieks ir ieviesis Pretkorupcijas programmu.

Pretkorupcijas programma ir vērsta uz to, lai uzturētu atklātību BALTA un BALTA sadarbības partneru attiecībās un mazinātu korupcijas risku. Programma kopā ar PZU grupas labās prakses rokasgrāmatu nosaka BALTA pieņemtos ētikas pamatstandartus. To mērķis ir veicināt savstarpējas uzticības un cieņas veidošanu starp BALTA un BALTA darījumu partneriem.

Programmas ietvaros BALTA ir apstiprinājusi Pretkorupcijas politiku, kuras mērķis ir noteikt ar BALTA saistīto personu un sadarbības partneru rīcības standartus, kas kalpo efektīvas pretkorupcijas sistēmas izveidei organizācijā.

Kas ir korupcija?

Korupcija ir jebkura neatbilstoša materiāla vai personiska labuma tieša vai netieša pieprasīšana, pieņemšana, došana vai solīšana apmaiņā pret darbību vai bezdarbību, ja tas izdarīts saistībā ar BALTA veiktajām funkcijām.

Mēs apņemamies

BALTA apliecina, ka tā uzņēmējdarbību veic godprātīgi un ievērojot spēkā esošās tiesību aktu prasības. Mēs pretdarbojamies visiem iespējamiem korupcijas veidiem, kuriem var būt pakļautas mūsu veiktās aktivitātes un darbības.

 • Uzņēmējdarbības ietvaros un sadarbības ar darījumu partneriem ietvaros piemērojam korupcijas riska identificēšanas, mazināšanas un uzraudzības sistēmu.
 • Mēs ieviešam risinājumus, kas pārvalda korupcijas risku un novērš tā iespējamo negatīvo ietekmi.
 • Darījuma partneru atlasi veicam pārskatāmi - jo īpaši vadāmies pēc to pakalpojumu kvalitātes, cenas, tehnisko parametru un piemērotības novērtējuma.
 • Mēs saviem darbiniekiem uzdodam rīkoties godprātīgi un izvairīties no faktoriem, kas palielina korupcijas risku.
 • Mēs ieviešam pretkorupcijas apmācību BALTA darbinieku obligātajā apmācību programmā.
 • Mēs atbildīgi pārvaldām interešu konflikta gadījumus, kas var ietekmēt mūsu uzticamību.
 • Mums ir pārredzama sponsorēšanas politika.
 • Mēs ievērojam apstiprinātos dāvanu pieņemšanas un došanas noteikumus. 
 • Mēs izvairāmies no darījumiem, kas to rakstura vai biznesa sarunu vešanas veida dēļ varētu radīt šaubas vai šķist neatbilstoši vai nelikumīgi.
 • BALTA darbinieki nedrīkst pieprasīt vai sagaidīt kukuļus vai cita veida nepamatotu iedzīvošanos no BALTA sadarbības partneriem.

Ko mēs sagaidām no saviem sadarbības partneriem?

Biznesa attiecībās ar BALTA nav pieļaujama jebkāda korupcijas forma vai tās mēģinājums, tai skaitā šantāža, kukuļošana un jebkādas citas nelikumīgas darbības.

Mēs sagaidām, ka BALTA sadarbības partneri ievēros principus, kurus mēs paši piemērojam.
Jo īpaši BALTA sadarbības partneris:

 • nodrošina, lai tā veiktās darbības atbilstu spēkā esošajām tiesību normām un ētikas standartiem.
 • rīkojas saskaņā vērtībām, kas noteiktas PZU grupas labās prakses rokasgrāmatā un BALTA piegādātāju kodeksā.
 • ir pakļauts BALTA veiktajam korupcijas riska novērtējumam.
 • identificēs un ziņos BALTA par interešu konflikta riska gadījumiem attiecībās ar BALTA, lai varētu šos gadījumus veiksmīgi pārvaldīt.
 • nedrīkst tieši vai netieši piedāvāt, solīt, dot vai pieprasīt BALTA darbiniekiem jebkādus materiālus vai personiskus labumus, lai panāktu gaidāma lēmuma pieņemšanu, pamudinātu veikt vai neveikt noteiktu darbību.
 • nedrīkst nodot materiālus vai personiskus labumus BALTA darbiniekiem, viņu radiniekiem vai tuvām personām, pārkāpjot BALTA spēkā esošos noteikumus.
 • apņemas pieņemt un ievērot BALTA pretkorupcijas klauzulas tā noslēgtajos līgumos ar BALTA.

Связаться с нами

Найди центр обслуживания или автосервис
 • КАРТА СПИСОК

  Свяжитесь с нами через WhatsApp в будние дни с 8:00 до 18:00.

  Нажмите здесь или добавьте номер телефона +371 275 222 75 к своим контактам.

  Помощь на дороге

  Мы окажем помощь, если Вашему автомобилю потребуется техническая помощь в дороге или эвакуации.
  Если случилось дорожное происшествие, вызовите помощь на дороге, нажав здесь.
  Так же помощь на дороге вы по-прежнему можете вызвать, позвонив по телефону 675 333 75.

  Помощь дома

  Окажем поддержку в экстренных ситуациях! Вызовите «Помощь на дому», чтобы получить помощь сертифицированных мастеров.
  Если случилось происшествие, вызовите помощь позвонив по телефону 675 333 75.

  Для путешествующих за границей

  Мы окажем поддержку, если Вам потребуется организовать медицинскую помощь или репатриацию во время поездки.
  Если случилось происшествие, вызовите помощь позвонив по телефону 675 001 74.